Referat fra generalforsamlingen 2022

Referat fra Generalforsamling i PEFT 2022

Mandag, den 21. februar kl. 12.15 i Odder Bowling Center

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Beretning fra formanden.

4. Regnskab og budget ved kasserer.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Knud Appel, Lars Krusell, Herdis Jensen og Hanne Jul Sørensen. Alle modtager genvalg. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Ilse Bæk, Jan Mogensen og Bjarne Nicolaisen.

6. Valg af 2 revisorer. På valg er Klaus Offersen og Frede Højland. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag til diskussion: Årskontingent for medlemskab af PEFT hæves til 200 kr.

8. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent. Søren Sørensen blev valgt Generalforsamlingen er lovlig konstateredes. Ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Valg af 2 stemmetællere Frede Højland og Poul Henning Jensen blev valgt.

3. Beretning fra formanden. - Se hjemmesiden under PEFT

Spørgsmål: Ny spiller er ikke klar over nogle af de ting, som Knud nævner. Man mangler oplysning som ny medlem. Forslag om at der laves en pjece til nye medlemmer. - Knud: Det tager vi til os som Bestyrelse. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab og budget ved kasserer. Spørgsmål til om vi kan få mere tilskud fra Kommunen, når mange andre kan. Nej det kan vi ikke, fordi vi er ikke en virksomhed. Budget Spørgsmål til det kommunale tilskud. Dette blev reduceret i 2021 og beregnet ud fra dette.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er Knud Appel, Lars Krusell, Herdis Jensen og Hanne Jul Sørensen. Alle modtager genvalg. Der er ingen andre som ønsker at stille op. Derfor er disse 4 valgt. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Ilse Bæk, Jan Mogensen og Bjarne Nicolaisen. Jan er ikke mødt op. Joan Sabro Holm vil gerne stille sig til rådighed. Bjarne vil gerne være fri. Ilse genvælges. Ilse Bæk, Jan Mogensen og Joan Sabro Holm vælges som suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer. På valg er Klaus Offersen og Frede Højland. Endvidere skal der vælges en revisorsuppleant. Klaus Offersen og Frede Højland modtager genvalg. De blev valgt som revisorer. Revisor suppleant – Søren Sørensen blev valgt.

7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet – bortset fra nedenstående, som er indkommet fra bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til diskussion: Årskontingent for medlemskab af PEFT hæves til 200 kr. Forsamlingen er enige om, at kontingentet godt kan stige til 200 kr. pr. år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

8. Eventuelt Knud har flere gange forsøgt at få Odder Avis til at komme og tage billeder m.m., f.eks. i dag til overdragelse af check fra NORDEA fonden. Han får svar om at de vender tilbage – og der sker intet. Det er han rigtig godt sur over.

Formanden takker for god ro og orden og tak til Søren Sørensen for god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2021

PEFT Generalforsamling d.14-6-2021. kl. 13,31

Tilstede 27 medlemmer samt 7 fra bestyrelsen.

 

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent. Søren Sørensen

 2. Valg af stemmetæller: Vagn og Joan

 3. Beretning af Formanden. Året har været præget af Corona Pandemien med deraf følgende aflysninger af spil i centeret og aflysninger af turneringer. PEFT betalte baneleje for april kvartal da vi ønskede at bevarer Bowling centeret. Bestyrelsen har også været lukket ned.

Vi har fået sponsorater, kr.15000 fra Aura samt Kr.25000 fra Kvickly, i alt har vi fået sponsorater på kr. 40000.

Til efteråret 2021 vil der blive afholdt et Event på torvet med bl.a. bowlingbane som folk kan prøve.

Der har været lidt frafald af PEFT-medlemmer i årets løb. På det grundlag vil vi prøve at averterer på FACE-BOOK. Her vil vi få hjælp af Sofie fra bowling centret. Det er meget vigtigt at vi tager godt imod evt. nye medlemmer. Formandens personlige mening var at evt. nye medlemmer skal spille gratis i en periode, dette er ikke en enig bestyrelses mening. Formanden lagde forslaget op til medlemmerne til videre diskussion under indkommende forslag p.7.

Der er 2 afgående spilfordelere, mandag samt torsdag. Stor tak til Bjarne Markussen og Bent Andersen. Preben Olesen har foreløbig sagt ja til mandag, Søren Sørensen har sagt ja til torsdag.

Traditionen tro blev afdøde medlemmer æret ved 1 min. stilhed. At det går godt for PEFT er vi meget optaget af, det samme er Bowling Centeret, hvor vi møder stor velvilje til samarbejde og hjælp til os med forskelligt.

Bestyrelsen har accepteret at der kommer en forhøjelse af baneleje med kr.5-pr. Time.

4. Regnskab v. Kassereren. Regnskab udleveret og godkendt.

5. Valg til Bestyrelsen: Britta Lundtoft, genvalgt - Joan Hem, genvalgt – Hugo Bæk, genvalgt. Valg af 3 suppleanter: Ilse Bæk, genvalgt – Jan Mogensen, genvalgt – Bjarne Nicolaisen, genvalgt.

 6. Valg af 2 revisorer: Frede Højland, valgt, - Claus Offersen, valgt.

7. Indkommende forslag fra Formanden. ”Nye medlemmer spiller gratis i en periode”, dette skabte stor debat.  Medlemmerne foreslog 2 gratis prøvetimer og andre mente vi skulle slå os sammen med Bowling Centeret. Der kunne ikke stemmes om dette emne, men bestyrelsen har nu noget at arbejde videre med. Referent: Hanne Jull Sørensen