Vedtægter for bowlingklubben PEFT

§ 1. Foreningens navn er Bowlingklubben for pensionister og efterlønnere Odder. Forkortet til PEFT Odder.

        Foreningen tegnes ved formand og kasserer.

§ 2. Foreningens adresse er formandens.

§ 3. Foreningens formål er at samle medlemmerne til bowling og socialt samvær, der bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement i forhold til en fælles ide.

§ 4. Som medlemmer kan optages alle personer M/K, der modtager en form for pension samt efterlønnere.

§ 5. Medlemskontingent - der konfirmeres på generalforsamlingen - betales forud i regnskabsåret og kun de medlemmer, der har betalt, har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Er kontingent og bowlerkort ikke betalt senest den 15. januar mistes retten til den tildelte spilletid.

§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7. Medlemmer der udviser utilbørlig optræden kan bortvises.

§ 8. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

stk. 1. Bestyrelsen afgår efter tur således: 3 medlemmer i ulige år, 4 medlemmer i lige år.

stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 3. Til bestyrelsen vælges 3 suppleanter, der indtræder ved et medlems forfald eller bortrejse.

stk. 4. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

§ 9. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§ 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden 31 marts.

stk. 1. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Odder Bowling Center senest 14 dage før afholdelse.

stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse.

stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning ved formanden

4. Regnskab ved kassereren

5. Valg af bestyrelse + suppleanter

6. Valg af revisor + suppleant

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 33% af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen skriftligt til formanden indgiver begæring herom.

stk. 1. Indkaldelsesfristen hertil er 14 dage.

§ 12. Bestyrelsen nedsætter de udvalg man mener er nødvendige for den daglige drift - f.eks.spilleudvalg (kampudvalg) og festudvalg. Er det påkrævet kan medlemmer indkaldes til frivilligt arbejde i disse udvalg.

§ 13. Bestyrelsen fastsætter prisen for "bowlerkort", som skal betales forud for mindst een måned ad gangen.

§ 14. Ændring af vedtægterne kan finde sted på generalforsamlingen efter forud indsendt forslag, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 15. Ophævelse af foreningen kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage senere. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed.

§ 16. Ved ophævelse af foreningen tilfalder eventuel formue LAVIA Odder.

Ovenstående vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingerne i 2002 og 2003.